Utan början eller slut

HBL 31.3.2007 Tor Arnes strävan i måleriet har en viss släktskap med det Marcel Proust står för i litteraturen. På liknande sätt som Proust med hjälp av ord skildrar förnimmelser, skarpa och ständigt föränderliga iakttagelser, skapar Arne med sina kulörer en lyrisk värld. Han ger form åt det eteriskt sköna. Här är det seendet och ljusets skiftningar som har huvudrollen.
Då det hos Arne eller Proust handlar om det narrativa utan främst om det för stunden närvarande och dess varierande nyanser, blir resultatet att man ställs inför en upplevelse som varken har en början eller ett slut. Den poetiska styrkan föds snarare ur sinnets rörelser än ur dem hos det materiella.

Materien i Tor Arnes fall är färgerna som han på ett finstämt sätt bearbetar sina dukar med. Ur de skira färgskikten föds ett djup där man ständigt finner någonting nytt. Det som vid första anblicken för tanken åt ett håll blir från en annan synvinkel till en ny observation. Arnes målningar har en abstrakt grund med vissa drag mot det konkreta. De bygger löst på geometriska former, med horisontella linjer som ibland får en inramning.

Till skillnad från det konstruktivistiska lever och förändras formen här tillsammans med de skiftande färgfälten där de olika valörerna på ett harmoniskt sätt flyter in i och ut ur varandra. Ibland accentueras den fragila färgen av vassare penseldrag eller ett slags ristningar som förlänar uttrycket en antydan av rytm mitt i stillheten. Särdeles väl förefaller Arne kunna ge liv åt de gula tonerna. I akvarellerna flyr även den återstående antydan om form undan och lämnar efter sig en sinnesstämning.

De ytterst små pastellmålningarna i det likaså lilla studiorummet på Galerie Anhava ger uttryck för en koncentrerad styrka. Här är kontrasterna starkare och det rytmiska höjer sig till nivå med färgerna. Rörelsen och energin är påtaglig, det lilla formatet till trots sjuder målningarna av liv.
Sist men inte minst vill jag berömma den katalog som getts ut i samband med utställningen. Den är helt förenlig med den stillsamma begrundan som karakteriserar hela utställningen. Katalogen fullbordar intrycket av Tor Arnes stringenta syn på sättet att uttrycka sig.

Vastaa