Upptäckter och samband i avskalad form

HBL 22.5.2021 I dagens konstvärld är det inte vanligt att möta ett självständigt konstnärligt uttryck, märkt såväl av skärpa som känslighet. Detta kan dock upplevas på Oksasenkatu 11 där Shoji Katos fåmälda rumsliga verk av konceptuell karaktär visas. I hans konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. Resultatet blir genomtänkta betraktelser där varenda liten detalj är av vikt. Respekten för liv, materia och de i konceptuella sammanhang ofta ovanliga spåren efter människans hand förenas med glädjen över oväntade upptäckter och samband.

Utgångspunkten för utställningen Ca (Temperatures) är den rikliga och nödvändiga förekomsten av kalcium hos levande varelser och i naturen i övrigt. Gallerilokalen har i gångna tider fungerat som mjölkbutik vilket ännu märks av det övre rummets gamla svartvita kakelgolv. Detta har fått Kato att reflektera över det symboliska sambandet med kalk även i den aktuella fysiska miljön. I fönstret har han med surmjölk målat ett rutmönster som låter dagsljuset sparsamt falla in samtidigt som rutorna bildar ett slags avskärmning mot yttervärlden. Det geometriskt fragmenterade ljuset med sin föränderliga karaktär tillsammans med formen som binder samman golvets natur med fönstret blir till ett immateriellt element med stråk av gammal japansk estetik. 

De svarta och vita golvplattorna har inspirerat Kato till noggranna utforskningar kring deras exakta väsen och relation till varandra. Det i verkligheten schackrutiga golvet har gett upphov till målningar på träpaneler där skiftande geometriska fragment av det svarta och vita avbildats med samma slags färg, också innehållande av kalk, som används i freskomåleri. Perspektivet och storleken varierar och målningarna med matt yta har placerats vertikalt på golvet höjande sig ur sitt ursprung. De återhållsamma variationerna får en att skärpa blicken och uppmärksamma vikten av observation och seende. Som en påminnelse om sambandet naturen, platsen och människan emellan finns här även sporadiska naturelement utmärkta av kalcium tillsammans med antika mjölkkärl.

I källarvåningen visas en installation av abstrakta målningar utförda med korall, guld och vattenfärger. Det ljudlösa rummet där golvet täcks av en mörk filtmatta exakt skuren efter rummets oregelbundna former karakteriseras av en ytterst meditativ stämning. Den enda belysningen utgörs av några lysrör placerade på golvet utmed väggarna. I en fullkomlig harmoni med arkitektoniska linjer och proportioner har de fåtaliga abstrakta målningarna rum att andas. De fylls av ljus rymd där mikroskopiskt små distinkta former blir till eteriska svärmar som det abstrakta till trots tycks sjuda av liv. De knappt skönjbara skeendena med utsökta kulörer förefaller ge abstrakt form åt livets mångfald och motstridighet som den nederländska målaren Hieronymus Bosch i slutet av 1400-talet skildrade ur fysiskt perspektiv. I detta slags återgivningar uppmärksammas de minsta partiklarnas betydelse för helheten och deras till stor del förutbestämda karaktär. 

Utställningen känns som en oas fylld av inspiration och ro.