Glogalleriets vara eller icke vara

HBL 2.3.2014 Vi lever i en tid som i allt större grad anser hängivenhet, egenart och kvalitet vara föråldrade och elitistiska. De ersätts med föreställningar, beräkning och storhetsvansinne. Det som i början bemöttes med ironi och löje har med tiden smugit sig in och slagit rot även i konsten. Dagens konstvärld har drabbats av samma fenomen som råder i samhället i övrigt, nämligen av centralisering och likformighet.

Utställningar görs ofta till tematiska helheter som sammanställts med tanke på trender och efterfrågan. En strävan efter det stora formatet tycks dominera även valet av utställningsutrymmen. Ivern att koncentrera verksamheten i stora enheter påverkar också innehållet som då lätt förlorar det intimt nyanserade och originella. Vid sidan om rationaliseringen borde man värna om det mångfacetterade, bereda rum för det särpräglade både vad gäller innehåll och rum.

Nu senast är det Helsingfors konstmuseum som planerar att avstå från Glogalleriet och flytta verksamheten till Tennispalatset. Galleriet har ritats av Aarno Ruusuvuori 1967 för detta ändamål och har sedan dess fungerat som säte för ung experimentell konst. Förutom den avskalade arkitekturens behag har galleriet genom åren skapat sig en unik roll som scen för konstnärlig begrundan bortom trender och beräkning. Här har konstnärerna fått förverkliga sina tankar utan den hierarki och styrning som annars är fallet vid institutioner. Som resultat har vi sett otaliga tankeväckande konstnärskap frodas.

Som motiv till flyttningen anger museet ett för lågt besökarantal. När nu också konstens betydelse mäts i kvantitet kunde man i stället ändra inställning från museets sida och ens ordna fram en skylt med galleriets namn. Galleriets placering på en urban innergård vid de gamla torgkvarteren och Domkyrkan är ypperlig och kunde inte vara mycket mera central.

I debatten som väckts för att bevara Glogalleriet tycks idéerna vara många. Helt i enlighet med tidsandan nämns där också en önskan om hårdare styrning av innehållet. På så sätt skulle verksamheten bli ännu en i raden av det som redan finns på alla håll och gå miste om sin unika karaktär. Det oersättliga hos Glogalleriet utgörs av tankens frihet, galleriets speciella fysiska karaktär och dess originella läge.